Begreber

Bedre forståelse i samtalen om surrogasi & alternative familiekonstallationer

Vi har samlet en række begreber der har til formål at fungere som parlør for medier, politikere, debatører, institutioner og involverede. Dermed kan vi skabe et forenet og klart sprog når vi taler om surrogacy & fertilitet.

 

Altruistisk surrogatmoderskab:
En surrogataftale, hvor surrogatmoderen ikke modtager vederlag. Dette er i dag lovligt i Danmark.

Assisteret reproduktion: 
En behandling (tidligere kaldet kunstig befrugtning) udført af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar med henblik på at en kvinde kan opnå en graviditet ved anvendelse af donor-sæd eller donoræg.

Det Etiske Råd: 
Det Etiske Råd er et uafhængigt råd, der rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder om de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer. Rådets virksomhedsområde omfatter endvidere øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biologisk-medicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Permanente Bureau i Haag:
Haagerkonferencen om International Privatret (engelsk forkortelse HCCH) er en international organisation, der består af en lang række lande fra alle dele af verden, herunder Danmark. Organisationen udarbejder internationale konventioner, der skal forstærke det internationale samarbejde på forskellige retsområder, eksempelvis inden for adoption og familieret i øvrigt. Det Permanente Bureau i Haag er sekretariat for Haagerkonferencen.

DNA-test: 
En videnskabelig undersøgelse (sammenligning) af DNA fra to eller flere personer med henblik på at finde ud at, om de genetisk er i familie med hinanden – altså f.eks. om et barn genetisk må være blevet til med sæden fra en bestemt mand. Testen kaldes også en retsgenetisk undersøgelse.

Dobbeltdonation: 
Behandling med assisteret reproduktion, hvor der både anvendes donoræg og donorsæd.

Genetisk far: 
En mand, hvis sæd er anvendt til at skabe et barn.

Genetisk mor:
En kvinde, hvis æg er anvendt til at skabe et barn.

Genetisk surrogatmoderskab: 
En surrogataftale, hvor graviditeten etableres med surrogatmorens eget æg.

Gestationelt surrogat: 
En surrogataftale, hvor graviditeten etableres med et donoræg, som ikke stammer fra surrogatmoren. Dette er den mest normale form for surrogacy.

Graviditetsdonation: 
Graviditetsdonoren er den bærende kvinde i et surrogasi-forhold. Tidl. betegnet surrogat eller rugemor.

ISS/IRC:
International Social Service (ISS/IRC) er en international, uafhængig non profit-organisation, som yder hjælp til personer, børn og familier, der som følge af en frivillig eller tvungen flytning over landegrænser står over for personlige eller sociale udfordringer i to eller flere lande. ISS/IRC udarbejder bl.a. lande-rapporter, månedlige publikationer og etiske retningslinjer for god praksis bl.a. i forhold til beskyttelse af børn.

Kommercielt surrogatmoderskab: 
En surrogataftale, hvor surrogatmoren modtager vederlag. Vi foretrækker at kalde dette kompenseret svangerskabsdonation.

Mater est: 
Et latinsk udtryk ”Mater est sempre certa”: ”Mor er altid sikker”. Et romersk grundlæggende retsprincip, der ikke kunne føres bevis mod. Princippet fastlægger, at den kvinde, der har født et barn, skal anses som mor til barnet.

Medmor:
Et kvindeligt par kan sammen blive behandlet med assisteret reproduktion med henblik på, at den ene kvinde føder et barn og dermed er barnets mor. Den kvindelige partner kan registreres som barnets anden retlige forælder og er dermed barnets med-mor.

Omsorgs- og ansvarserklæring: 
En skriftlig erklæring, som en ugift kvinde, der har født et barn, afgiver sammen med en mand eller en kvinde i forbindelse med barnets fødsel. Parterne erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Erklæringen danner grundlag for myndighedernes registrering eller fastlæggelse af, hvem der er barnets retlige forældre.

Pater est: 
Et latinsk udtryk ”Pater est quem nuptia demon-strant”: ”Faren er den, som brylluppet udpeger. Et retsprincip, der stammer tilbage fra romerretten, og som fastlægger, at morens ægtefælle anses som barnets retlige far.

Retlig far: 
En mand, som retligt er fastslået som far til barnet. Dette medfører bl.a., at manden har pligt til at forsørge barnet, og at barnet har arveret efter manden.

Retlig mor: 
En kvinde, som retligt er fastslået som mor til barnet. Dette medfører bl.a., at kvinden har pligt til at forsørge barnet, og at barnet har arveret efter kvinden.

Social far: 
En mand, der ikke har en retlig forbindelse til barnet, men som i praksis fungerer som far for barnet.

Social mor: 
En kvinde, der ikke har en retlig forbindelse til barnet, men som i praksis fungerer som mor for barnet.
Surrogataftale: En aftale mellem en kvinde og en eller flere andre personer om, at kvinden skal føde et barn til den eller de pågældende.

Surrogatmoderskab: 
En kvinde også kendt som “rugemor”/”bærer”. Ordet “-mor”/”-moder” er dog misvisende da surrogacy ofte foregår som gestationelt surrogacy. Vi foretrækker ordet svangerskabsdonation.

Søgsmålsret: 
Den ret en part har efter børneloven i forbindelse med et barns fødsel til at få prøvet, om den pågældende part er retlig forælder til barnet.

Tiltænkt forælder: 
En eller to personer, der har til hensigt at blive forælder/forældre til et barn, der skal skabes via en surrogataftale. Kaldes også intenderede forældre.

 

Dele taget fra Socialministeriet rapport ”Forældreskab i børneloven -En analyse af hvem der er barnets forældre, Maj 2016”


En Rigtig Dansk Familie

11-09-2023

Hos DARE mener vi at familie er meget mere end biologi, DNA og genetiske forhold. Familie er i ligeså høj grad et begreb for et socialt fællesskab med forpligtelser, tilhørsforhold og en helt særlig forbindelse. Og familien kan opstå på mange måder.
Mens kernefamilien i ordbogen har ændret definition fra mor, far og børn til forældre og børn, arbejder offentlige instanser og pædagogisk uddannelser med en langt bredere definition og på Christiansborg er både ligestillings- og socialministeriet travlt optaget med at se på hvordan lovgivningen kan rumme den brede vifte af familiekonstellationer i Danmark.

I DARE har vi i mange år kæmpet for din ret til at få anerkendt alle familiekonstellationer og arbejder løbende for din ret til selv at få en rigtig dansk familie.

>> SE KAMPAGNEVIDEOEN HER <<

Alle medvirkende er frivillige familier der har ønsket at medvirke og repræsentere forskellige familiekonstellationer og altså ikke skuespillere ud fra særlige casting-kriterier. Vi håber derfor også at endnu flere vil benytte lejligheden til at dele deres familie med hashtagget #EnRigtigDanskFamilie

Tak til:

Medvirkende: Medlemmer & familier
Speak: Mikkel Raahede
Produceret af: Peter Fabrin, Seven/Nine
For: DARE Danmark 
Idé af: Søren Juliussen, Jonas Depenau Vej-Hansen, Mathias Bagger Jensen & bestyrelsen 2023

Læs mere

Pressemeddelse vedr. Rapport fra ekspertgruppen om anerkendelse af forældreskab ved kommercielle surrogataftaler

06-09-2023

PRESSEMEDDELELSE
Vedrørende Rapport fra ekspertgruppen om anerkendelse af forældreskab ved kommercielle surrogataftaler (nedsat af Folketinget).

I DARE har vi længe ventet på ekspertgruppens udspil, og vi har med stor interesse læst den igennem. For at vurdere tyngden af de fremsatte forslag bør vi først se på gruppens sammensætning:

  • Linda Nielsen (formand); professor ved det juridiske fakultet, Københavns Universitet.
  • Thomas Ploug (personligt udpeget); Professor, institut for kommunikation ved Aalborg Universitet
  • Frank Høgholm Pedersen (personligt udpeget); Lektor i familie- og arveret ved Københavns universitet.
  • Louise Traberg Smidt (personligt udpeget); Advokat.
  • Lis Munk; Bestyrelsesmedlem i Kvinderådet og formand for jordemoderforeningen (indstillet af Kvinderådet)
  • Morten Emmerik Wøldike; Teamleder for køn og LGBT+ i Institut for Menneskerettigheder (indstillet af Institut for Menneskerettigheder)
  • Andreas Nielsen; Politisk chefkonsulent i LGBT+ Danmark (indstillet af LGBT+ Danmark), senere afløst af Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef i LGBT+ Danmark
  • Sofie Kryger; Juridisk konsulent i Børnerådets sekretariat (indstillet af Børnerådet), senere afløst af Anna Maria Schurmann Carstens, juridisk specialkonsulent i Børnerådet.
  • Sørine Vesth Rasmussen; Politisk konsulent i Børns Vilkår (indstillet af Børns Vilkår)

Alt i alt 9 medlemmer: 4 udpeget af den daværende regering, samt 5 der repræsenterer foreninger og organisationer der er inviteret af daværende regering.

Vi glæder os over, at fagfolk med konkret viden om surrogati, og som vi ved har arbejdet indgående med emnet fra forskellige perspektiver indgår, men vi undrer os også over på hvilket grundlæg lige præcis disse fem foreninger og organisationer blev udvalgt, blandt landets mange kompetente bud.

Det er for så vidt ikke irrelevant at bede disse foreninger om input, men det hører med, at mange af disse aldrig har beskæftiget sig med surrogati, og dermed sidder med nogle synsninger uden konkret viden. Det mener vi er problematisk.

Som et godt eksempel på en forening der ikke blev inviteret, kan DARE fremhæves. DAREs stifter og mangeårige forperson repræsenterer sammen med resten af foreningen 15 års akkumuleret viden om surrogati. Det giver tid til fordybelse, indsigt og mangeårige overvejelser om de bekymringer de fleste af os har når man først stifter bekendtskab med surrogati.

Desværre har mange meningsdannere indenfor spørgsmålet været medlemmer fra Etisk Råd, Folketingsmedlemmer og andre udvalgs- og organisationsformænd. Vi skriver desværre, fordi de poster ofte skifter, og dermed ikke giver plads til den mangeårige fordybelse området fortjener, men blot en overfladisk bearbejdning af bekymringerne.

I dag blev gruppens arbejde offentliggjort, og i DARE hæfter vi os ved følgende:

Gruppen har udarbejdet 3 modeller, hvilket er usædvanligt for et ekspertudvalg. Det giver sig selv, at der med 3 forslag vil være et systembevarende, et modigt og en mellemvej. Med andre ord, kan alle folketingets medlemmer nok finde en løsning der passer den holdning de allerede sidder med. Gruppen har altså arbejdet indgående og længe uden at sende en konkret anbefaling. Tilbage står, at vi må kigge på, hvilke medlemmer af ekspertgruppen der peger på hvilke løsninger.

Løsningsmodel 1, går i korte træk ud på, at Danmark automatisk anerkender udenlandske fødselsattester. Denne løsning vil sikre, at de forældre der står på fødselsattesten registreres som forældre. (peget på af Frank Høgholm Pedersen)

Løsningsmodel 2, går i korte træk ud på, at Danmark (Familieretshuset) træffer en afgørelse om forældreskabet umiddelbart efter at barnet er kommet til Danmark, så begge forældre kan registreres kort efter hjemkomst som forældre til barnet. (Peget på af Linda Nielsen, Susanne Branner og Louise Traberg Smidt)

Løsningsmodel 3, går i korte træk ud på en konkret godkendelse af enkelte lande eller den enkelte aftale. Det stilles en lang række specifikke krav for godkendelse. (Peget på af Thomas Ploug, Lis Munk, Morten Emmerik Wøldike, Anna Maria Schurmann Carstens, og Sørine Vesth Rasmussen)

Vurderinger af de 3 modeller:

Ulempen ved model 1 er, at der er destinationer hvorfra surrogati foregår ordnet, lovligt og reglementeret, men hvor begge de danske forældre ikke kan skrives på fødselsattesten. Mange vil derfor ikke have ret til registrering. En anden udfordring er, at denne registrering kun vil være gældende i personregistret. Dermed vil registreringen ikke nødvendigvis være gældende i andre sammenhænge (barsel, uddannelsesmyndigheder og lignende). Vi i DARE medgiver, at dette sandsynligvis ikke vil medføre besvær, men det, at det ikke er sikret i alle danske systemer gør, at vi ikke anser denne løsning for fyldestgørende.

Model 2 rummer den ulempe, at nogen skal træffe en afgørelse. Den rummer visse begrænsninger i at sikre forældreregistrering til de tiltænkte forældre hurtigt. Hurtig registrering er vigtig for at sikre barnets rettigheder. Det slås fast, at vurderingen skal tilgodese barnets interesse og tage udgangspunkt i barnets bedste. De kriterier der ridses op som grundlag herfor er minimale, da det som udgangspunkt altid er barnets bedste at være hos de tiltænkte forældre.

Model 3 rummer en lang række krav, der er relevante, og kan umiddelbart synes at være en god model, men nogle af de krav der stilles er i modstrid mod et godt surrogati forløb. Eksempelvis stilles der krav om, at den fødende kvinde skal fraskrive sig sit lokale retlige forældreskab efter fødsel. Dette kan ikke lade sig gøre i en række lande, eksempelvis store dele af USA, hvor den fødende kvinde på intet tidspunkt er retlig mor, og hun kan dermed ikke fraskrive sig retligt forældreskab eller forældremyndighed efter fødslen.

Fremadrettet:

I DARE peger vi på model 2. Selvom også denne model rummer visse begrænsninger, mener vi, det er den der bedst dækker rettigheder over en bred kam for både børn, graviditetsværter og danske forældre.

Vi bemærker i øvrigt med stor glæde, at der i rapporten nævnes, at det er gældende for alle 3 modeller. at lovgiver kigger på adoptionslovens paragraf 33, der kriminaliserer mellemleddet mellem graviditetsvært & tiltænkte forældre.

I DARE er der et stærkt ønske om at blive inddraget i det fortsatte lovforberedende arbejde. For at sikre at erfaringer fra virkelighedens verden på bedst mulig måde kan understøtte de kommende nødvendige lovmæssige og administrative tiltag.

På vegne af DARE

v/ forperson

Mikkel Langvad Raahede

formand@daredanmark.dk

Læs mere

(Alternative) Familier søges til kampagnefilm, København 

02-08-2023

I forbindelse med efterårets fremlæggelse af lovforslaget om anerkendelse af forældreskab ved kommerciel surrogat, herunder medfaderskab, og den efterfølgende debat om graviditetsdonation, surrogati og familierettigheder, søger DARE medvirkende til en kampagne der skal sætte fokus på familien og dens mange udtryk.

Optagelse i København 25. august 2023.

Vi søger et bredt udvalg af familiesammensætninger og typer til dækbilleder under speak. Medvirken indeholder ikke replikker. 

TILMELD

Dato: 25. August 2023

Tid: 12:00-16:00

Adresse: Rentemestervej 80, 2400 København NV

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, DARE

Læs mere

Bliv medlem af DARE Danmark i dag

Gå til tilmelding